Modalitats de inscripción

Per validar la inscripció s’ha d’enviar el formulari d’inscripció de cada producte presentat abans del dia 13 d’abril de 2022. El formulari d’inscripció de cada producte inclourà obligatòriament :

 • La identificació completa i exacta del participant que ha de tenir el dret de comercialitzar o distribuir el lot corresponent a la mostra.
 • La designació exacta del producte segons el reglament vigent al país d’origen, el color, l’anyada o la durada de la criança així com el contacte o l’absència de contacte del vi amb fusta.
 • La categoria del producte (vi sec, semi, dolç, dolç natural, escumosos, de licor, etc.).
 • El percentatge i el color de la varietat garnatxa present en el vi així com les altres varietats presents en l’assemblatge.
 • El volum disponible a la venda corresponent al producte presentat.

    
Aquest formulari ha d’anar acompanyat de :

Els certificats d’anàlisis efectuades per un laboratori oficial o un laboratori competent de conformitat amb les lleis vigents al país d’origen o certificats per l’ enòleg responsable del celler.
 Aquestes anàlisis han d’especificar el nom del celler i del vi, portar la signatura del responsable, amb data de menys de 6 mesos d’antiguitat, i la menció del número del lot..

 És imprescindible afegir a més dels elements que permeten la identificació de la mostra, la informació següent :

 • títol alcohomètric adquirit
 • sucres residuals
 • acidesa volàtil
 • acidesa total
 • anhídrid sulfurós total
 • sobrepressió per als vins escumosos

 

L’organitzador rebrà les mostres, les quotes d’inscripció i eliminarà les que no compleixin amb el reglament. Tot formulari d’inscripció que no vagi acompanyat del pagament de la taxa d’inscripció i dels documents esmentats anteriorment serà rebutjat. Les dades que figuren en el formulari d’inscripció són responsabilitat de l’autor.