Controls

L’Organitzador es reserva el dret de cancel·lar qualsevol inscripció incompleta o errònia i eliminar les mostres que no compleixin amb el reglament. Només el l’Organitzador és apte per solucionar eventuals litigis.


Els organitzadors es reserven el dret de procedir a un control analític dut a terme per un laboratori d’anàlisis enològics autoritzat de les mostres premiades, en cas necessari.


Dos mesos abans del concurs, l’organització comunicarà l’esdeveniment a la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Direcció local de la competència, del consum i de la repressió del frau) de la qual depèn. Aquesta comunicació estipula el lloc i la data de la competició. Durant els dos mesos posteriors al concurs, l’organització comunicarà a la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Direcció local de la competència, del consum i de la repressió del frau) un balanç que detalla :

  • el nombre de vins inscrits al concurs, globalment i per categoria,
  • el nombre de vins premiats, globalment i per categoria,
  • la llista dels vins premiats i per a cada vi premiat,
  • els elements que permeten identificar el vi i el seu propietari,
  • el percentatge de vins premiats en comparació amb el nombre de vins presentats,
  • el nombre de premis atorgats i la seva distribució per tipus de medalla.

El propietari i l’organitzador del concurs conservaran una mostra de cada vi premiat amb el seu certificat d’anàlisi. Aquestes mostres es mantindran a la disposició dels serveis de control (D.G.C.C.R.F.), durant un període d’un any posterior al concurs. Les mostres que van participar al concurs es podran utilitzar per a actes de promoció o de formació posteriors al concurs. Els vins rebuts no es tornaran participant.