Reglament

Obertura del termini d'inscripció l'1 de febrer de 2024
Data límit per a la inscripció: el 15 Abril 2024
Data límit per a la enviament de les mostres: el 15 Abril 2024

El concurs internacional de vins "G.D.M" està organitzat pel Conseil Interprofessionnel donis Vins du Roussillon, en endavant denominat "l'Organitzador" (19 Avenue de Gran Bretagne - BP 649 - 66 006 Perpignan Cedex).

El concurs "Grenaches du Monde" és una manifestació itinerant que s'organitza cada any en una o diverses regions diferents.

El concurs G.D.M. s'organitza d'acord amb el reglament que figura a continuació.

 

Aquesta traducció és indicativa i té per objecte facilitar la comprensió del reglament oficial del concurs expressat en francès.

El concurs de la G.D.M. consta de dues parts:

 

- la primera part està oberta a tots els vins (negres, rosats i blancs) amb indicació geogràfica, elaborats amb més d'un 85% de garnatxa. Les garnatxes autoritzades són: garnatxa blanca, grisa i negra, garnatxa, garnatxa, cannonau, tai rosso, gamay del Trasimè, granaccia, lladoner pelut, etc.

 

- La "Secció 2 - Acoblament" està oberta a tots els vins elaborats amb més d'un 51% de garnatxa blanca, grisa, negra, garnatxa, garnatxa, cannonau, tai rosso, gamay del Trasimè, granaccia, lladoner pelut..... Els vins premiats portaran l'esment "G.D.M.".

 

Cada vi haurà de complir la normativa vigent al seu país. L'objectiu del concurs és destacar els vins de qualitat elaborats amb garnatxa.

Podran participar els vins amb indicació geogràfica (DOP, IGP, DOP, etc.) de totes les categories de vins (vins dolços naturals, vins secs, vins semisecs, etc.) de tots els països i de totes les regions vitícoles.

 

També s'accepten vins declarats majoritàriament de la varietat garnatxa. Per a aquests vins, s'exigirà una prova de composició, que és responsabilitat exclusiva del participant.

Poden competir (de qualsevol país):

  • Els viticultors
  • Cooperatives vinícoles
  • Unions de cooperatives vitivinícoles
  • Agrupacions de productors
  • Comerciants de vi

Les condicions d'admissió al concurs són les següents:

 

Els vins han d'estar embotellats.

Les etiquetes de comercialització han de complir:

- la normativa comunitària per als Estats membres de la UE.

- La normativa vigent al país de producció i la normativa d'importació per als països no comunitaris.

Cada mostra ha de presentar-se en les següents condicions:

- 4 ampolles per mostra per a envasos de 75 cl, 6 ampolles per mostra per a envasos de 50 cl, 3 ampolles per mostra per a envasos de 1,5 L.

- Les ampolles hauran d'estar etiquetades amb la seva etiqueta de comercialització.

 

L'organitzador es reserva el dret de sol·licitar dues ampolles addicionals per als vins que siguin premiats únicament en el concurs. Aquestes ampolles podran utilitzar-se per a activitats promocionals posteriors al concurs.

Per a participar en el concurs, els concursants hauran d'inscriure's abans de la data límit indicada en la pàgina web del concurs. El formulari d'inscripció de cada producte ha d'incloure

- La identitat completa i exacta del participant, que haurà de ser titular del dret de comercialització o distribució del lot corresponent a la mostra,

- La descripció exacta del producte, d'acord amb la normativa del país d'origen, el color, l'anyada o un esment de la criança i de qualsevol contacte amb fusta,

- La categoria del producte (vi sec, va venir dolç, va venir espumós, etc.),

- El percentatge i el color de la varietat de raïm garnatxa present en el vi, així com qualsevol altra varietat de raïm utilitzat en l'acoblament,

- El volum del producte, disponible per a la venda, corresponent a la mostra.

 

Aquest formulari d'inscripció també haurà d'anar acompanyat de :

- Un informe d'anàlisi recent, realitzat per un laboratori autoritzat o per un laboratori competent conformement a la legislació del país de producció, en el qual figurin les dades següents

- el grau alcohòlic adquirit i potencial

- sucres residuals (glucosa + fructosa)

- acidesa volàtil expressada en meq/l

- acidesa total expressada en meq/l

- diòxid de sofre total en mg/l

- sobrepressió deguda al diòxid de carboni per als vins espumosos (expressada en bar).

- Pagament (transferència bancària o targeta de crèdit).

 

L'organitzador rebrà les mostres i els drets d'inscripció i eliminarà les que no s'ajustin al reglament. Es rebutjarà qualsevol formulari d'inscripció que no vagi acompanyat del pagament dels drets d'inscripció i dels documents esmentats anteriorment. La informació facilitada en el formulari d'inscripció és responsabilitat de l'autor.

 

Per als cellers francesos i els cellers europeus sense número d'IVA intracomunitari vàlid:

 

1 mostra: 144,00 € IVA inclòs (120,00 € sense IVA + IVA 20%)

2 mostres: 288,00 € IVA inclòs (240,00 € sense IVA + IVA 20%)

3 mostres: 410,40 € IVA inclòs (342,00 € sense IVA + IVA 20%)

4 mostres: 547,20 € IVA inclòs (456,00 € sense IVA + IVA 20%)

5 mostres: 684,00 € IVA inclòs (570,00 € sense IVA + IVA 20%)

6 mostres: 777,60 € IVA inclòs (648,00 € sense IVA + IVA 20%)

7 mostres: 907,20 € IVA inclòs (756,00 € sense IVA + IVA 20%)

8 mostres: 1 036,80 € IVA inclòs (864,00 € sense IVA + IVA 20%)

9 mostres: 1 166,40 € IVA inclòs C (972,00 € sense IVA + IVA 20%)

10+ mostres: 1 224,00 € IVA inclòs (1.020,00 € sense IVA + IVA 20%)

Les mostres addicionals es facturaran: 122,40 € IVA inclòs (102,00 € sense IVA + IVA 20%)

 

Per a la Unió Europea (indicant el seu número d'IVA intracomunitari) i per als països no pertanyents a la UE:

 

1 mostra: 120 €

2 mostres: 240 €

3 mostres: 342 €

4 mostres: 456 €

5 mostres: 570 €

6 mostres: 648 €

7 mostres: 756 €

8 mostres: 864 €

9 mostres: 972 €

10+ mostres: 1020 €

Les mostres addicionals es facturaran: 102 €

 

El pagament pot efectuar-se mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit VISA / Mastercard / Eurocard / American Express. Pagament per transferència bancària a CRCAM SUD MÉDITERRANÉE.

 

DOMICILIACIÓ

 

IBAN (International Bank Account Number): FR76 1710 6011 6718 5550 9800 003

BIC (Bank Identification Code): AGRI FRPP 871

 

Adjuntar una còpia del resguard de pagament. Especificar la referència de la transferència bancària en el formulari d'inscripció.

 

Aquestes despeses hauran d'abonar-se en el moment de la inscripció. Els productes que no hagin abonat les despeses d'inscripció no seran admesos al concurs. Les despeses bancàries no estan coberts pel CIVR. En cap cas es reemborsarà el pagament, sigui com sigui el motiu de l'anul·lació d'una inscripció.

Cada mostra ha d'enviar-se dins del termini estipulat en la pàgina web del concurs en el Magatzem del CIVR – 19 Avenue de Gran Bretagne – BP 649 – 66006 Perpignan Cedex – França – Tel. +33 4 68 51 21 22.

Horari de lliurament, de dilluns a divendres, de 8.15 a 12.30 i de 13.45 a 17.00 (excepte divendres, 16h30).

L'enviament corre per compte i risc del participant (franqueig, duanes i impostos a càrrec del remitent). Tota mostra enviada a ports deguts serà rebutjada. Totes les mostres seran propietat de l'organitzador. L'elecció del transportista queda a discreció del participant.

L'organitzador comprovarà les expedicions de vi rebudes i els documents oficials que les acompanyen, rectificant els possibles errors administratius i rebutjant les mostres que no s'ajustin a les clàusules del present reglament. Prestarà especial atenció a la correcta utilització de les denominacions d'origen o indicacions geogràfiques i als números de lot dels vins envasats. L'etiquetatge dels productes elaborats en els Estats membres de la UE ha d'ajustar-se a la normativa comunitària i, en el cas de tercers països, a la normativa vigent al país de producció. A continuació, l'organitzador assigna les mostres en funció de les característiques que figuren en les declaracions previstes en les dades de registre, o en funció de les característiques observades si fos necessari.

 

L'organitzador ha d'emmagatzemar les mostres en un lloc segur i en condicions de temperatura i ambientals que garanteixin el seu bon estat.

Després de comprovar l'exactitud de les inscripcions en cada categoria sobre la base dels documents de registre i els certificats d'anàlisis, les mostres s'agruparan segons el seu origen i tipus i es presentaran de manera anònima als jurats per ordre decreixent d'anyada.

 

Les mostres són avaluades a cegues per jurats el número dels quals depèn del número i el tipus de productes presentats al concurs. L'organitzador convoca i designa als jurats. Cada comitè està compost, en principi, per 5 jutges (si pot ser de nacionalitats diferents). En cap cas el nombre de membres del jurat podrà ser inferior a 3. Els concursants que siguin membres del jurat no podran jutjar els seus propis vins. Els membres del jurat hauran de ser persones amb una capacitat de tast irreprotxable. Els jurats estan composts per un mínim de tres membres, dels quals almenys dos terços són tastadors competents i experimentats triats entre el sector vitivinícola (viticultors, enòlegs, tècnics, comerciants, corredors, representants de vins) i sommeliers, comerciants de vins i periodistes de la premsa especialitzada.

 

Els membres del jurat són seleccionats per l'organitzador entre els millors especialistes de tast reconeguts per les seves competències (persones reconegudes en el món de la viticultura, la sommellerie, la restauració o la premsa enològica i gastronòmica). Els membres del jurat han d'emplenar una declaració jurada en la qual facin constar els seus vincles amb els vins. Cada comitè funciona sota l'autoritat d'un president designat per l'organitzador. El president del panell vetllarà pel bon desenvolupament del tast, la qualitat dels vins servits i l'emplenament i acreditació de les fitxes de tast.

 

El president del panell és responsable de garantir el bon desenvolupament del tast de les mostres i de:

 

Garantir l'anonimat absolut dels vins,

Ordenar un segon tast d'una mostra quan ho consideri útil, en virtut del seu poder discrecional.

 

El nombre total de jurats internacionals es determina en funció del nombre de mostres.

L'anonimat absolut és un principi fonamental d'un concurs. Els membres del jurat no han de conèixer la identitat del vi, els seus orígens, el seu preu, les seves puntuacions ni els premis que hagi obtingut, demostrant així una total confidencialitat. Els comitès creats pels organitzadors se sentin en una sala aïllada, tranquil·la, ben il·luminada i ventilada, l'accés de la qual està estrictament prohibit a qualsevol persona que no sigui indispensable per al bon desenvolupament del tast. Una segona sala, fora de la vista dels membres del jurat, està reservada al destapi de les ampolles i al procediment d'anonimat. En tots els casos, les ampolles es col·loquen prèviament en un embalatge que oculta la forma de l'ampolla i garanteix l'anonimat de la mostra. L'organitzador garanteix als tastadors unes condicions de tast òptimes.

 

Cada vi es cata individualment i no de manera comparativa. Cada tastador rep una fitxa de tast. L'avaluació dels vins serà descriptiva i inclourà comentaris sobre :

 

- aspecte visual

- impressió en boca

- impressió olfactòria

- impressió general

 

L'organitzador vela pel bon desenvolupament del concurs GRENACHES DU MONDE, preparant les mostres i organitzant i duent a terme el tast.

 

Premis: El sistema de premis adoptat és un sistema de graduació que classifica els vins presentats al concurs en funció de les seves qualitats intrínseques. L'organitzador defineix els premis per a les 2 parts del Concurs G.D.M:

- Double Gold

- Gold Medal

- Silver Medal

 

Aquests premis es concedeixen, segons el parer del jurat, als vins que han aconseguit un alt nivell d'expressió mereixedor d'aquestes distincions. Els resultats s'anunciaran al final del concurs. Els guanyadors rebran posteriorment una notificació per correu electrònic. L'organitzador lliurarà als guanyadors un document "Diploma" en el qual s'indicarà el nom del concurs, la naturalesa de la distinció concedida, la identitat del vi i la categoria en la qual ha competit. Podran aplicar-se a l'ampolla medalles adhesives representatives de les distincions concedides, que l'organitzador posarà a la disposició dels vins premiats (en funció de les existències), en funció del volum declarat en el formulari d'inscripció, a canvi d'una contribució financera. Queda prohibida qualsevol altre esment del premi obtingut. El CIVR es reserva el dret exclusiu de controlar la utilització comercial dels premis. Queda terminantment prohibida la utilització o reproducció no autoritzada del logotip, els premis i les recompenses. Els resultats del concurs es difondran el més àmpliament possible per tots els mitjans de comunicació (web, revistes especialitzades, premsa gastronòmica, etc.).

 

CATEGORIES

 

Els vins es classifiquen segons les següents categories per a la secció 1: Garnatxa* de tots els tipus i colors (mínim 85%).

 

Els vins es classifiquen segons les següents categories per a la secció 2: Garnatxa* de tots els tipus i colors (mínim 51%)

 

incloses noms regionals o nacionals específics: garnatxa, garnatxa, vernatxa, tai rosso, cannonau, gamay de trasimeno, bordò, granaccia, lledoner pelut, etc.

En cas que un esdeveniment aliè a la voluntat de l'organitzador impedís el bon desenvolupament del concurs, l'organitzador no podrà ser considerat responsable en cap cas. L'organitzador es reserva el dret d'anul·lar el concurs, modificar la data inicialment prevista, escurçar-lo o prolongar-lo, o modificar les condicions o el desenvolupament del mateix en cas de força major (epidèmia, incendi, inundació, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc....), d'esdeveniment aliè a la seva voluntat o de necessitat justificada. L'organitzador no podrà ser considerat responsable en tals casos i els participants no podran reclamar cap indemnització. A més, l'organitzador no podrà ser considerat responsable en cas de robatori, pèrdua, retard o deterioració de les mostres.

L'organitzador es reserva el dret d'anul·lar les inscripcions incompletes o errònies i d'eliminar les mostres que no s'ajustin a les normes. L'organitzador és l'únic competent per a resoldre els possibles litigis. Els organitzadors podran realitzar proves analítiques de les mostres premiades. Un mes abans de la celebració del concurs, l'organitzador envia un anunci a la direcció regional d'empreses, competència, consum, treball i ocupació de la regió en la qual se celebra el concurs, especificant el lloc i la data del concurs, així com les normes d'aquest. A tot tardar tres mesos després de la celebració del concurs, l'organitzador envia a la direcció regional d'empreses, competència, consum, treball i ocupació de la regió en la qual té lloc el concurs un informe signat pel responsable del sistema de control intern (compost per tres membres del consell d'administració de l'organitzador) en el qual se certifica que el concurs s'ha desenvolupat de conformitat amb les disposicions del reglament i que inclou, en particular:

 

- el nombre de vins inscrits en el concurs, globalment i per categoria,

- el nombre de vins premiats, globalment i per categoria,

- la llista dels vins premiats i, per a cada vi premiat, les dades d'identificació del vi i del seu propietari,

- el percentatge de vins premiats en relació amb el nombre de vins inscrits,

- el nombre de distincions concedides i el seu desglossament per tipus de distinció.

 

El titular i l'organitzador del concurs conservaran una mostra de cada vi premiat, la fitxa d'informació i l'informe d'anàlisi. Aquestes mostres es conservaran a la disposició dels serveis de control (D.G.C.C.R.F.), durant un període d'un any a partir de la data del concurs. Les fitxes d'informació i els informes d'anàlisis es conservaran durant cinc anys. Després del concurs, l'organitzador podrà utilitzar mostres dels productes presentats amb finalitats promocionals o de formació. No es retornaran al productor o comerciant.

Ela doble comporti de fait l’acceptation du présent règlement. Compte tenu de la charge administrative du concours, els frais de participation ne seront pas remboursés si els mostres, els documents relatifs à l’inscription et le règlement de ces frais arrivent après la dona't limiti d’inscription.

 

Aquesta traducció és indicativa i té per objecte facilitar la comprensió del reglament oficial del concurs expressat en francès.