Control i emmagatzematge de les mostres rebudes

El CIVR comprovarà les partides de vins rebudes i els documents oficials que les acompanyen, rectificarà qualsevol error material i rebutjarà les mostres que no s’ajustin a les clàusules del present reglament. Pararà esment a la correcta utilització de les denominacions d’origen o indicacions geogràfiques i als números de lot dels vins envasats. L’etiquetatge dels productes fabricats en els Estats membres de la UE ha d’ajustar-se a la normativa comunitària i, en el cas de tercers països, a la normativa vigent al país de producció. A continuació, l’organitzador divideix les mostres en sèries per a la seva degustació en funció de les característiques indicades en les declaracions previstes en els procediments de registre, o de les característiques observades en cas necessari.

El CIVR emmagatzemarà les mostres en un local segur i en condicions de temperatura i ambientals que garanteixin la seva correcta conservació.

El CIVR s’encarrega d’agrupar els vins per a transportar-los al lloc del tast als Estats Units.