Control i emmagatzematge de les mostres rebudes

L’organitzador comprovarà les expedicions de vi rebudes i els documents oficials que les acompanyen, rectificant els possibles errors administratius i rebutjant les mostres que no s’ajustin a les clàusules del present reglament. Prestarà especial atenció a la correcta utilització de les denominacions d’origen o indicacions geogràfiques i als números de lot dels vins envasats. L’etiquetatge dels productes elaborats en els Estats membres de la UE ha d’ajustar-se a la normativa comunitària i, en el cas de tercers països, a la normativa vigent al país de producció. A continuació, l’organitzador assigna les mostres en funció de les característiques que figuren en les declaracions previstes en les dades de registre, o en funció de les característiques observades si fos necessari.

 

L’organitzador ha d’emmagatzemar les mostres en un lloc segur i en condicions de temperatura i ambientals que garanteixin el seu bon estat.