Selecció dels jurats

Les mostres són avaluades a cegues per jurats el número dels quals depèn del número i el tipus de productes presentats al concurs. L’organitzador convoca i designa als jurats. Cada comitè està compost, en principi, per 5 jutges (si pot ser de nacionalitats diferents). En cap cas el nombre de membres del jurat podrà ser inferior a 3. Els concursants que siguin membres del jurat no podran jutjar els seus propis vins. Els membres del jurat hauran de ser persones amb una capacitat de tast irreprotxable. Els jurats estan composts per un mínim de tres membres, dels quals almenys dos terços són tastadors competents i experimentats triats entre el sector vitivinícola (viticultors, enòlegs, tècnics, comerciants, corredors, representants de vins) i sommeliers, comerciants de vins i periodistes de la premsa especialitzada.

 

Els membres del jurat són seleccionats per l’organitzador entre els millors especialistes de tast reconeguts per les seves competències (persones reconegudes en el món de la viticultura, la sommellerie, la restauració o la premsa enològica i gastronòmica). Els membres del jurat han d’emplenar una declaració jurada en la qual facin constar els seus vincles amb els vins. Cada comitè funciona sota l’autoritat d’un president designat per l’organitzador. El president del panell vetllarà pel bon desenvolupament del tast, la qualitat dels vins servits i l’emplenament i acreditació de les fitxes de tast.

 

El president del panell és responsable de garantir el bon desenvolupament del tast de les mostres i de:

 

Garantir l’anonimat absolut dels vins,

Ordenar un segon tast d’una mostra quan ho consideri útil, en virtut del seu poder discrecional.

 

El nombre total de jurats internacionals es determina en funció del nombre de mostres.